Eén Versie van de Waarheid

een centrale motor in de applicatie
Als kern heeft Navigus een centrale database en een aantal specifieke datamarts met hierin het Planning en Control model van de overheidsorganisatie.

 

 


In N-Gine worden de definities bewaakt, relaties gelegd, combinaties en berekeningen gemaakt. N-Gine is gebaseerd op het principe dat de overheidsorganisatie op 3 elementen wil kunnen sturen:
 • Op effect: beoogde effecten / doelstellingen / prioriteiten / speerpunten zullen worden afgezet tegen bereikte effecten.
 • Op prestatie: genormeerde prestatie indicatoren worden afgezet tegen behaalde prestaties
 • Op middelen: begrote middelen kunnen worden vergeleken met ingezette middelen.

Deze drie elementen komen op verschillende aggregatieniveaus in de gemeenteorganisatie terug (raad, college, ambtelijke organisatie; zie de planning en Control cyclus voor een toelichting op de aggregatieniveaus). Bovendien moet de relatie gelegd worden tussen de ingezette middelen, de behaalde prestaties en de bereikte effecten.

 

 

 

Prestaties en effecten

Prestaties en effecten kunnen zowel kwalititief als kwantitatief (SMART) worden genormeerd en gemeten. Hiervoor zijn verschillende soorten prestatie indicatoren opgenomen in N-Gine. Deze prestatie indicatoren kunnen naar de specifieke wensen van de gemeenteorganisatie worden ingericht en geaggregeerd. O.a. de volgende soorten prestaties hebben een vaste plaats in N-Gine:

 • Kengetallen
 • burgerwaardering
 • Effectindicator
 • Outputindicator
 • Speerpuntindicator
 • Prestatieindicator
 • Integraal management indicator

Ook biedt N-Gine altijd de ruimte om prestaties en effecten kwalitatief (tekstueel) te normeren en toe te lichten (zonder SMART-indicator).

 

Middelen

N-Gine biedt uitgebreide mogelijkheden om begroting en realisatie van de middelenkant vast te leggen (meestal afkomstig uit bestaande "bron"-systemen). Geld, uren en capaciteit worden in relatie met elkaar opgeslagen. Voor geld wordt onderscheid gemaakt in

 • Producten
 • Kostenplaatsen
 • Investeringen
 • Voorzieningen en reserves

Voor al deze onderdelen worden de verantwoordelijke personen (budgethouders) in N-Gine vastgelegd, zodat in N-Verantwoording, N-Analyse en N-Dashboard iedere verantwoordelijke direct zijn eigen deel te zien krijgt. Ook is het mogelijk om gedelegeerde budgethouders (budgetbeheerders) op te nemen, zodat deze hun deel kunnen analyseren en toelichten.


Bedrijfsvoering

N-gine bevat structuren voor het vastleggen van verschillende soorten bedrijfsvoeringsgegevens zoals:

 • Capaciteit
 • Ziekteverzuim
 • Opleidingen
 • POP- / functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Risico's
 • Integraal management indicatoren

In N-Gine worden deze per integraal manager vastgelegd. Tevens zorgt N-Gine voor de aggregatie van deze gegevens naar afdelingen, diensten, sectoren of totale gemeenteorganisatie.

 

Standaard datamodel voor alle planning en control documenten

Effecten, Prestaties, middelen en bedrijfsvoeringsgegevens worden in een standaard datamodel vastgelegd. Dit standaard datamodel is ontworpen om alle producten cq. documenten van het planning en control proces, inclusief de begrotingscyclus, van overheidsorganisaties te ondersteunen. O.a. de programmabegroting, productenraming, afdelingsplannen, marap, berap en jaarverslag.

Het standaard datamodel is flexibel opgezet, zodat het eenvoudig is aan te passen aan specifieke wensen. Belangrijke dimensies in N-Gine zijn de product-, de kostensoort-, en organisatiestructuur.

 

Foto's van de bronsystemen zorgen voor historisch perspectief

N-Gine is speciaal ontwikkeld om vele verschillende soorten gegevens uit een veelheid aan bronsystemen op te slaan en te verwerken. Van alle relevantie bronsystemen wordt periodiek een "foto" genomen, die vervolgens wordt opgeslagen in N-Gine. Zo wordt vanaf de eerste dag een uitgebreide set met historische gegevens vastgelegd die (ook op een later moment) gebruikt kunnen worden voor historisch perspectief in prestaties, middelen en effecten. Als over enkele jaren een nieuwe prestatie indicator wordt benoemd, dan is direct een aantal jaren aan historie beschikbaar.

 

Oracle BI Tools als basis

N-Gine is ontwikkeld in een Oracle omgeving en maakt gebruik van de uitgebreide Business Intelligence ervaring van Oracle. N-gine is zeer geschikt om allerlei vormen van management informatie aan toe te voegen. De basis voor N-Gine is een datawarehouse platform, waarin zeer eenvoudig nieuwe brongegevens zijn te koppelen. Nieuwe feiten en dimensies zijn in enkele minuten aan het laadproces en het datawarehouse toegevoegd.