Productvisie Navigus

Besturingsconcepten binnen overheidsorganisaties
Navigus is gebaseerd op het gegeven dat overheidsorganisatie de volgende soorten informatiebehoeften heeft...


Er is behoefte aan:

  • Informatie die inzicht geeft in de gebudgetteerde middelen in vergelijking tot de bestede middelen (input);
  • Informatie die inzicht geeft in de genormeerde prestaties in vergelijking tot de gerealiseerde prestaties (output);
  • Informatie die inzicht geeft in de beoogde effecten en de bereikte effecten (outcome);

Het zal duidelijk zijn dat hoe meer er gestuurd wordt op outcome hoe kwalitatiever de aard van de informatie. Verder is er behoefte aan:

  • Informatie die inzicht geeft in de relatie tussen ingezette middelen en gerealiseerde prestaties (doelmatigheid).
  • Informatie die inzicht geeft in de relatie tussen gerealiseerde prestatie en bereikte effecten (doeltreffendheid).

Ten slotte zal deze informatie ook thema- of prioriteitsgewijs gegroepeerd moeten kunnen worden.

Navigus is op al deze informatiebehoeften ingericht.